top of page

Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban kéri az Onkoplasztika@gmail.com címen.

A személyes adatok törlését, amennyiben annak tárolását jogszabály nem írja elő az ONKOPLASZTIKA KFT. számára, az Onkoplasztika@gmail.com címen lehet kérni.

A továbbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az ONKOPLASZTIKA Kft. milyen személyes és különleges adatokat kezel, hogyan biztosítja az adatok biztonságát, szabályozza a hozzáféréseket és milyen adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az időpontfoglalás során a választott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén, az alábbi adatok megadása szükséges:

Email cím, Vezeték és keresztnév, Telefonszám, Preferált nap, Megjegyzés

Az egyes szolgáltatások megrendelése esetén, az ÁFSZ-ben részletezett díjfizetési kötelezettség áll fenn.  Webshop szolgáltatást jelenleg a üzemeltetünk.

 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: ONKOPLASZTIKA Kft.

Székhelye: 1029 Budapest, Feketerigó utca 16.

Képviseli: Dr. Mátrai Zoltán Tamás

Elektronikus elérhetősége: onkoplasztika@gmail.com

Telephelyek: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

Közös adatkezelők

Adatkezelő neve: Európai Emlő Klinika Kft.

Székhelye: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

Képviseli: Dr. Bartal Alexandra, Dr. Mátrai Zoltán Tamás, Dr. Sávolt Ákos Zoltán

Elektronikus elérhetősége europeanbreastclinic@gmail.com

Telephelyek:1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

 

Továbbiakban – együttesen: ONKOPLASZTIKA KFT.

Az ONKOPLASZTIKA KFT. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóját, a jogszabályi környezet változása esetén, és saját belső szabályzatai változása okán megváltoztassa. Változás esetén – amennyiben az érinti a személyes adatok kezelését – a változás ténye előtt tájékoztatást nyújt az érintettek számára.

 

Adatkezelési tájékoztatónk célja

Jelen dokumentum célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv), valamint a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó 2016/679 Rendelet (továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően az ONKOPLASZTIKA KFT. működése során meglévő és keletkezett személyes adatok kezelésének, biztonságának és védelmének szabályozásáról, mely az ONKOPLASZTIKA KFT. látogatói, munkavállalói számára, tájékoztatást nyújtson weboldala tekintetében.

 

Irányadó jogszabályok

Az Európai Unió – 2018. május 25-től alkalmazandó – új általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá a2018. évi XIII. törvény mely az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt aktualizálta.

A tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján készült, ill. az alábbiakra történik hivatkozás:

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

·       évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Elker tv.),

·       a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény (a továbbiakban: Mt.),

·       az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK – jelenleg még hatályos – irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv), illetőleg

·       évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban Eü tv.),

·       évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

·       évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

·       39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról (a továbbiakban EESZT rendelet),

·       évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptv.),

·       284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

·       évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

·       évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA tv.)

·       évi C. törvény (Számv. tv.)

A GDPR 26. cikke szerint

„Közös adatkezelők

(1)   Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Az érintett az (1) bekezdésben említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet szerinti jogait.”

Fentiek értelmében az ONKOPLASZTIKA KFT. egyértelműen meghatározta, hogy a közös adatkezelésben résztvevők milyen jogosultsággal, pontosan milyen személyes adatokhoz férhetnek hozzá, továbbá hogyan biztosítja az érintettek jogainak gyakorlását.

 

Adatkezelési tájékoztatónk hatálya

Jelen dokumentum hatálya kiterjed az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett hivatalos weboldalra, mely elérhető a www.onkoplasztika.hu címen.

Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázatok (EU) 2016/679 Rendelet alapján

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„felügyeleti hatóság”: független közhatalmi szerv Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok

Az ONKOPLASZTIKA KFT. a személyes adatok kezelésére vonatkozó alábbi elveket tartja be (GDPR 5. cikk):

(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelési jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi pontokban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

·       Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

A ONKOPLASZTIKA KFT. egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

 

Weboldalunk és elektronikus (e-mail) adatkezeléseink

Az ONKOPLASZTIKA KFT. a kor kihívásainak megfelelve saját hivatalos honlapot tart fenn a www.onkoplasztika.hu címen. A weboldalunkon a hírek és egyéb tájékoztató anyagokon túl megjeleníthetünk, egyéb publikációkat is. Az ettől eltérő webcímen publikált tartalmakkal kapcsolatos adatkezelésekért az ONKOPLASZTIKA KFT. felelősséget nem vállal. Az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldala lehetőséget biztosít előjegyzésre, melyhez adatfeldolgozót vehet igénybe. 

adatkezelés célja: Web felületen való megjelenés, a weboldalon az Onkoplasztika Kft. és munkatársaink bemutatása, a napi hírek, események, rendelési idők publikálása, ügyintézéshez és tájékoztatási kötelezettségből fakadó dokumentumok elérhetőségének biztosítása, kapcsolattartás, előjegyzés biztosítása

kezelt adatok köre: a Kapcsolat menüpontban a „Kapcsolat” űrlapon: Név, email cím, telefonszám, valamint az üzenetben közölt esetleges személyes adatok, információk, vagy az Onkoplasztika@gmail.com email címre küldött üzenetben foglaltak. Egyes menüpontokban Munkatársaink neve, és az általuk megadott információk.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  ONKOPLASZTIKA KFT.: 90 %, Európai Emlő Klinika Kft.: 5 %

adatfeldolgozó (webtárhely): Wix.com LTD

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: web tárhely biztosítása

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az email üzenet tartalma alapján az ONKOPLASZTIKA KFT. munkatársához, kezelőorvosához történhet.

Az ONKOPLASZTIKA KFT. weblapját elektronikus tájékoztató felületként, valamint szolgáltatásai érdekében használja. A weboldal optimalizálása érdekében a Google keresőoptimalizálását és látogatottság számlálóját veszi igénybe.

 

Előjegyzés

Az előjegyzés az „Időpontfoglalás” menüpontból érhető el. 

Amennyiben nem kívánja az időpontot igénybe venni, úgy a kezelés megkezdése előtt lehetőség van az előjegyzés lemondására.

adatkezelés célja: Web felületen és mobiltelefonon történő előjegyzés biztosítása, a medikai és gazdasági rendszerrel történő illesztés a gördülékenyebb páciens ellátást szolgálja.

kezelt adatok köre: A kötelezően megadandó adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, Preferált nap, Egyéb nem kötlezeően megadandó adatok.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év, ellátás kapcsán a jogszabályoknak megfelelően 30 év járóbeteg szakellátás esetén ill. 50 év fekvőbeteg szakellátás esetén

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  ONKOPLASZTIKA KFT.: 90 %, Európai Emlő Klinika Kft.: 5 %

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az előjegyzéskor megadott adatokat az ONKOPLASZTIKA KFT. rendszere tárolja, a rendszerben csak és kizárólag azok jogosultak az adatokhoz hozzáférni, aki az adott szakterület kezelőorvosa, asszisztense. 

 

Weboldalunk sütikezelése

A modern technológiákból fakadóan az ONKOPLASZTIKA KFT. is sütiket használ a weboldalán. A továbbiakban ismertetjük, hogy mire szolgálnak a sütik, milyen sütiket használ az ONKOPLASZTIKA KFT., és milyen célból. A jelen sütikre vonatkozó nyilatkozat és a felhasználó engedélye a weboldal és a szolgáltatás minden használatára érvényes. Olvassa el figyelmesen az alábbi információkat annak érdekében, hogy megértse, hogyan használja a ONKOPLASZTIKA KFT. a sütiket, és milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére.

A weboldal által gyűjtött személyes adatokat mindig a ONKOPLASZTIKA KFT. adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezeljük.

 

Mik azok a sütik?

A süti kis mennyiségű adat, amely a számítógép vagy a mobileszköz böngészőjében kerül elhelyezésre. A sütik különböző technikákat használnak, amelyek segítségével a rendszer adatokat jelenítenek meg a felhasználók eszközein (pl. számítógép, laptop, táblagép vagy okostelefon), vagy adatokat olvasnak le ezekről az eszközökről, például azért, hogy azonosítsák Önt vagy tárolják a beállításait. A legismertebb sütik kis (szöveg)fájlok, melyek az eszközökön maradnak, és később újból felismerhetők. Egyéb követési eszközöket is használunk, mint például javascriptek, webes irányjelzők (tagek) vagy az eszközazonosítók (device-fingerprinting, mobil azonosítók és követésre szolgáló URL-ek, például azért, hogy megállapítsuk, megnyitott-e bizonyos üzeneteket tőlünk. A sütikre vonatkozó fejezet végén megtalálja az összes ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik listáját és azok céljait.

 

Mennyi ideig maradnak aktívak az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik?

Az általunk használt sütik élettartama változó. A “munkamenet-süti” lejár, amikor bezárja a böngészőt, míg az “állandó süti” a készüléken marad egy bizonyos ideig. A dokumentum végén levő lista feltünteti az adatmegőrzési időtartamokat. Böngészője sütibeállításait használva bármikor törölheti a sütiket. A beállítások helye az ön által használt böngészőtől függ. A saját beállításait a beállítási oldalon levő keresőfunkció vagy a böngészője súgó funkciójának segítségével találja meg.

 

Engedélyeznem kell-e a sütiket?

Bizonyos sütik elhelyezéséhez az ONKOPLASZTIKA KFT-nek az Ön hozzájárulását kell kérnie. Amikor először látogat el az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett weboldalra, értesítés jelenik meg felugró ablakban, amely tájékoztatja a sütikről, valamint a hozzájárulását kéri (lásd: Értesítés sütikről „Honlapunkon cookie-kat használunk…”). Amennyiben az értesítés megjelenése után folytatja a böngészést, vagy az Elfogadom gombra kattint a weboldalon, azzal hozzájárult a sütik használatához.

 

Visszavonhatom a hozzájárulásomat?

A süti beállításaiban megadhatja, hogy nem akar bizonyos sütiket fogadni, mint például marketing, közösségi média és érdeklődési kör sütik. Az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütiket a böngésző beállításaiban módosíthatja. Itt megadhatja azt is, hogy milyen sütiket fogad el, és milyeneket nem.

A harmadik felekhez tartozó sütik kezelése érdekében látogasson el a következő weboldalak valamelyikére: http://www.networkadvertising.org/ vagy http://www.youronlinechoices.com/ . Ezek a weboldalak lehetővé teszik a konkrét harmadik felekhez tartozó sütik blokkolását.

 

Milyen következményekkel jár a sütik elutasítása?

Ha visszautasít bizonyos sütiket, az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett weboldal néhány funkciója nem megfelelően, vagy egyáltalán nem fog működni.

 

Továbbítják-e az adataimat az Európai Gazdasági Térségen kívülre?

A harmadik felek között vannak olyanok, amelyek székhelye az Egyesült Államokban vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli más országban található. Az általuk használt sütik segítségével gyűjtött adatokat továbbíthatják ezeknek a külföldi szolgáltatóknak pl.: https://www.google.com. Amennyiben hozzájárul az érintett sütik használatához, ezzel hozzájárulását adja az adatok továbbításához is.

 

Módosulhat-e a sütikre vonatkozó fejezet?

Jogunkban áll jelen dokumentum módosítása vagy kiegészítése. A sütikre vonatkozó fejezet hatályos változata az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán található jelen adatkezelési tájékoztató részeként, illetve felhívjuk erre a felhasználók figyelmét, amikor ellátogatnak a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalára. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan frissítsük a sütikkel kapcsolatos információkat, azonban hangsúlyozni kell, hogy a sütik állapota többnyire a pillanatnyi helyzetet tükrözi. A ONKOPLASZTIKA KFT. weboldala folyamatos innovációja, valamint annak következtében, hogy az internet és a különböző érintett felek folyamatosan változnak, megtörténhet, hogy a jelen dokumentum nem mindig tartalmazza a legfrissebb sütiket és velük kapcsolatos információkat.

 

Milyen sütiket használ a ONKOPLASZTIKA KFT.?

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú sütiket használunk, miért, milyen célból használjuk azokat. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik listáját.

Úgynevezett közvetlen és közvetett sütiket is használunk. A közvetlen sütiket az ONKOPLASZTIKA KFT. helyezi el és tekinti meg. A közvetett sütiket harmadik felek helyezik el és/vagy tekintik meg.

Nyomkövető sütiket is használunk. Saját közvetlen sütijeinket kizárólag az Ön online platformon tapasztalható böngészési szokásainak követésére használjuk. A harmadik féltől származó nyomkövető sütik több (más) weboldalon átívelő böngészési szokások nyomon követésére is használhatók, és nem feltétlenül korlátozódnak a weboldalunkra.

Ezt a típusú nyomkövetést nem tudjuk ellenőrizni, ezért javasoljuk, hogy olvassa el az illető harmadik fél adatvédelmi irányelveit. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti, hogy milyen harmadik felek használnak harmadik féltől származó sütiket az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán.

 

1.      Funkcionális sütik

A funkcionális sütik olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal vagy bizonyos funkciók működését. Az egyik süti például biztosítja, hogy bejelentkezve maradjon a felületen, és ne kelljen minden egyes alkalommal bejelentkeznie, amikor a weboldalon levő hivatkozásokra kattint. Ezeket a sütiket a weboldal meglátogatása vagy a releváns funkciók használata során, hozzájárulás nélkül helyezi el a rendszer.

 

2.     Elemző sütik

Az elemző sütik azt vizsgálják, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezen információk segítségével elemezzük a weboldal használatát, webes statisztikákat generálunk, valamint meghatározzuk a weboldal hibáinak okát. Ezeket az információkat a célközönség és a piac elemzésére, a weboldalon történő navigáció javítására, valamint a hibák korrigálására használjuk.

 

3.     Marketing sütik

Ilyen jellegű sütiket a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán nem alkalmazunk, az oldalon található térkép szolgáltatás kivétel, mely a Google terméke.

 

4.     Érdeklődési kör sütik

A sütik segítségével lehetőség van arra, hogy elemezzük és nyomon kövessük a szokásait és érdeklődési köreit. Ennek alapján a felhasználó érdeklődési körének leginkább megfelelő hirdetéseket és tartalmakat lehet megjeleníteni, azonban a ONKOPLASZTIKA KFT. ilyen jellegű sütiket sem alkalmaz.

 

5.     Közösségi média sütik

Lehetőséget szeretnénk nyújtani a későbbiekben pácienseinknek weboldal látogatóinknak   arra, hogy a közösségi médián keresztül megosszák tapasztalataikat a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalával, tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek érdekében a weboldalon elhelyezhetünk néhány, különböző közösségi médiákra mutató gombot és lehetőséget. Ezek segítségével az illető közösségi médiaszolgáltatók sütiket helyezhetnek el, amelyek tartalmát később elolvashatnak (harmadik féltől származó sütik).

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban kéri az Onkoplasztika@gmail.com címen.

A személyes adatok törlését, amennyiben annak tárolását jogszabály nem írja elő az ONKOPLASZTIKA KFT. számára, az Onkoplasztika@gmail.com címen lehet kérni.

A továbbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az ONKOPLASZTIKA Kft. milyen személyes és különleges adatokat kezel, hogyan biztosítja az adatok biztonságát, szabályozza a hozzáféréseket és milyen adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az időpontfoglalás során a választott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén, az alábbi adatok megadása szükséges:

Email cím, Vezeték és keresztnév, Telefonszám, Preferált nap, Megjegyzés

Az egyes szolgáltatások megrendelése esetén, az ÁFSZ-ben részletezett díjfizetési kötelezettség áll fenn.  Webshop szolgáltatást jelenleg a üzemeltetünk.

 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: ONKOPLASZTIKA Kft.

Székhelye: 1029 Budapest, Feketerigó utca 16.

Képviseli: Dr. Mátrai Zoltán Tamás

Elektronikus elérhetősége: onkoplasztika@gmail.com

Telephelyek: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

Közös adatkezelők

Adatkezelő neve: Európai Emlő Klinika Kft.

Székhelye: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

Képviseli: Dr. Bartal Alexandra, Dr. Mátrai Zoltán Tamás, Dr. Sávolt Ákos Zoltán

Elektronikus elérhetősége europeanbreastclinic@gmail.com

Telephelyek:1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. fszt. 2.

 

Továbbiakban – együttesen: ONKOPLASZTIKA KFT.

Az ONKOPLASZTIKA KFT. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóját, a jogszabályi környezet változása esetén, és saját belső szabályzatai változása okán megváltoztassa. Változás esetén – amennyiben az érinti a személyes adatok kezelését – a változás ténye előtt tájékoztatást nyújt az érintettek számára.

 

Adatkezelési tájékoztatónk célja

Jelen dokumentum célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv), valamint a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó 2016/679 Rendelet (továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően az ONKOPLASZTIKA KFT. működése során meglévő és keletkezett személyes adatok kezelésének, biztonságának és védelmének szabályozásáról, mely az ONKOPLASZTIKA KFT. látogatói, munkavállalói számára, tájékoztatást nyújtson weboldala tekintetében.

 

Irányadó jogszabályok

Az Európai Unió – 2018. május 25-től alkalmazandó – új általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá a2018. évi XIII. törvény mely az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt aktualizálta.

A tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján készült, ill. az alábbiakra történik hivatkozás:

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

·       évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Elker tv.),

·       a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény (a továbbiakban: Mt.),

·       az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK – jelenleg még hatályos – irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv), illetőleg

·       évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban Eü tv.),

·       évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

·       évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

·       39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról (a továbbiakban EESZT rendelet),

·       évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptv.),

·       284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

·       évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

·       évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA tv.)

·       évi C. törvény (Számv. tv.)

A GDPR 26. cikke szerint

„Közös adatkezelők

(1)   Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Az érintett az (1) bekezdésben említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet szerinti jogait.”

Fentiek értelmében az ONKOPLASZTIKA KFT. egyértelműen meghatározta, hogy a közös adatkezelésben résztvevők milyen jogosultsággal, pontosan milyen személyes adatokhoz férhetnek hozzá, továbbá hogyan biztosítja az érintettek jogainak gyakorlását.

 

Adatkezelési tájékoztatónk hatálya

Jelen dokumentum hatálya kiterjed az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett hivatalos weboldalra, mely elérhető a www.onkoplasztika.hu címen.

Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázatok (EU) 2016/679 Rendelet alapján

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„felügyeleti hatóság”: független közhatalmi szerv Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok

Az ONKOPLASZTIKA KFT. a személyes adatok kezelésére vonatkozó alábbi elveket tartja be (GDPR 5. cikk):

(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelési jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi pontokban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

·       Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

·       Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

A ONKOPLASZTIKA KFT. egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

 

Weboldalunk és elektronikus (e-mail) adatkezeléseink

Az ONKOPLASZTIKA KFT. a kor kihívásainak megfelelve saját hivatalos honlapot tart fenn a www.onkoplasztika.hu címen. A weboldalunkon a hírek és egyéb tájékoztató anyagokon túl megjeleníthetünk, egyéb publikációkat is. Az ettől eltérő webcímen publikált tartalmakkal kapcsolatos adatkezelésekért az ONKOPLASZTIKA KFT. felelősséget nem vállal. Az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldala lehetőséget biztosít előjegyzésre, melyhez adatfeldolgozót vehet igénybe. 

adatkezelés célja: Web felületen való megjelenés, a weboldalon az Onkoplasztika Kft. és munkatársaink bemutatása, a napi hírek, események, rendelési idők publikálása, ügyintézéshez és tájékoztatási kötelezettségből fakadó dokumentumok elérhetőségének biztosítása, kapcsolattartás, előjegyzés biztosítása

kezelt adatok köre: a Kapcsolat menüpontban a „Kapcsolat” űrlapon: Név, email cím, telefonszám, valamint az üzenetben közölt esetleges személyes adatok, információk, vagy az Onkoplasztika@gmail.com email címre küldött üzenetben foglaltak. Egyes menüpontokban Munkatársaink neve, és az általuk megadott információk.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  ONKOPLASZTIKA KFT.: 90 %, Európai Emlő Klinika Kft.: 5 %

adatfeldolgozó (webtárhely): Wix.com LTD

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: web tárhely biztosítása

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az email üzenet tartalma alapján az ONKOPLASZTIKA KFT. munkatársához, kezelőorvosához történhet.

Az ONKOPLASZTIKA KFT. weblapját elektronikus tájékoztató felületként, valamint szolgáltatásai érdekében használja. A weboldal optimalizálása érdekében a Google keresőoptimalizálását és látogatottság számlálóját veszi igénybe.

 

Előjegyzés

Az előjegyzés az „Időpontfoglalás” menüpontból érhető el. 

Amennyiben nem kívánja az időpontot igénybe venni, úgy a kezelés megkezdése előtt lehetőség van az előjegyzés lemondására.

adatkezelés célja: Web felületen és mobiltelefonon történő előjegyzés biztosítása, a medikai és gazdasági rendszerrel történő illesztés a gördülékenyebb páciens ellátást szolgálja.

kezelt adatok köre: A kötelezően megadandó adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, Preferált nap, Egyéb nem kötlezeően megadandó adatok.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év, ellátás kapcsán a jogszabályoknak megfelelően 30 év járóbeteg szakellátás esetén ill. 50 év fekvőbeteg szakellátás esetén

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  ONKOPLASZTIKA KFT.: 90 %, Európai Emlő Klinika Kft.: 5 %

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az előjegyzéskor megadott adatokat az ONKOPLASZTIKA KFT. rendszere tárolja, a rendszerben csak és kizárólag azok jogosultak az adatokhoz hozzáférni, aki az adott szakterület kezelőorvosa, asszisztense. 

 

Weboldalunk sütikezelése

A modern technológiákból fakadóan az ONKOPLASZTIKA KFT. is sütiket használ a weboldalán. A továbbiakban ismertetjük, hogy mire szolgálnak a sütik, milyen sütiket használ az ONKOPLASZTIKA KFT., és milyen célból. A jelen sütikre vonatkozó nyilatkozat és a felhasználó engedélye a weboldal és a szolgáltatás minden használatára érvényes. Olvassa el figyelmesen az alábbi információkat annak érdekében, hogy megértse, hogyan használja a ONKOPLASZTIKA KFT. a sütiket, és milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére.

A weboldal által gyűjtött személyes adatokat mindig a ONKOPLASZTIKA KFT. adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezeljük.

 

Mik azok a sütik?

A süti kis mennyiségű adat, amely a számítógép vagy a mobileszköz böngészőjében kerül elhelyezésre. A sütik különböző technikákat használnak, amelyek segítségével a rendszer adatokat jelenítenek meg a felhasználók eszközein (pl. számítógép, laptop, táblagép vagy okostelefon), vagy adatokat olvasnak le ezekről az eszközökről, például azért, hogy azonosítsák Önt vagy tárolják a beállításait. A legismertebb sütik kis (szöveg)fájlok, melyek az eszközökön maradnak, és később újból felismerhetők. Egyéb követési eszközöket is használunk, mint például javascriptek, webes irányjelzők (tagek) vagy az eszközazonosítók (device-fingerprinting, mobil azonosítók és követésre szolgáló URL-ek, például azért, hogy megállapítsuk, megnyitott-e bizonyos üzeneteket tőlünk. A sütikre vonatkozó fejezet végén megtalálja az összes ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik listáját és azok céljait.

 

Mennyi ideig maradnak aktívak az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik?

Az általunk használt sütik élettartama változó. A “munkamenet-süti” lejár, amikor bezárja a böngészőt, míg az “állandó süti” a készüléken marad egy bizonyos ideig. A dokumentum végén levő lista feltünteti az adatmegőrzési időtartamokat. Böngészője sütibeállításait használva bármikor törölheti a sütiket. A beállítások helye az ön által használt böngészőtől függ. A saját beállításait a beállítási oldalon levő keresőfunkció vagy a böngészője súgó funkciójának segítségével találja meg.

 

Engedélyeznem kell-e a sütiket?

Bizonyos sütik elhelyezéséhez az ONKOPLASZTIKA KFT-nek az Ön hozzájárulását kell kérnie. Amikor először látogat el az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett weboldalra, értesítés jelenik meg felugró ablakban, amely tájékoztatja a sütikről, valamint a hozzájárulását kéri (lásd: Értesítés sütikről „Honlapunkon cookie-kat használunk…”). Amennyiben az értesítés megjelenése után folytatja a böngészést, vagy az Elfogadom gombra kattint a weboldalon, azzal hozzájárult a sütik használatához.

 

Visszavonhatom a hozzájárulásomat?

A süti beállításaiban megadhatja, hogy nem akar bizonyos sütiket fogadni, mint például marketing, közösségi média és érdeklődési kör sütik. Az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütiket a böngésző beállításaiban módosíthatja. Itt megadhatja azt is, hogy milyen sütiket fogad el, és milyeneket nem.

A harmadik felekhez tartozó sütik kezelése érdekében látogasson el a következő weboldalak valamelyikére: http://www.networkadvertising.org/ vagy http://www.youronlinechoices.com/ . Ezek a weboldalak lehetővé teszik a konkrét harmadik felekhez tartozó sütik blokkolását.

 

Milyen következményekkel jár a sütik elutasítása?

Ha visszautasít bizonyos sütiket, az ONKOPLASZTIKA KFT. által működtetett weboldal néhány funkciója nem megfelelően, vagy egyáltalán nem fog működni.

 

Továbbítják-e az adataimat az Európai Gazdasági Térségen kívülre?

A harmadik felek között vannak olyanok, amelyek székhelye az Egyesült Államokban vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli más országban található. Az általuk használt sütik segítségével gyűjtött adatokat továbbíthatják ezeknek a külföldi szolgáltatóknak pl.: https://www.google.com. Amennyiben hozzájárul az érintett sütik használatához, ezzel hozzájárulását adja az adatok továbbításához is.

 

Módosulhat-e a sütikre vonatkozó fejezet?

Jogunkban áll jelen dokumentum módosítása vagy kiegészítése. A sütikre vonatkozó fejezet hatályos változata az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán található jelen adatkezelési tájékoztató részeként, illetve felhívjuk erre a felhasználók figyelmét, amikor ellátogatnak a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalára. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan frissítsük a sütikkel kapcsolatos információkat, azonban hangsúlyozni kell, hogy a sütik állapota többnyire a pillanatnyi helyzetet tükrözi. A ONKOPLASZTIKA KFT. weboldala folyamatos innovációja, valamint annak következtében, hogy az internet és a különböző érintett felek folyamatosan változnak, megtörténhet, hogy a jelen dokumentum nem mindig tartalmazza a legfrissebb sütiket és velük kapcsolatos információkat.

 

Milyen sütiket használ a ONKOPLASZTIKA KFT.?

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú sütiket használunk, miért, milyen célból használjuk azokat. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti az ONKOPLASZTIKA KFT. által használt sütik listáját.

Úgynevezett közvetlen és közvetett sütiket is használunk. A közvetlen sütiket az ONKOPLASZTIKA KFT. helyezi el és tekinti meg. A közvetett sütiket harmadik felek helyezik el és/vagy tekintik meg.

Nyomkövető sütiket is használunk. Saját közvetlen sütijeinket kizárólag az Ön online platformon tapasztalható böngészési szokásainak követésére használjuk. A harmadik féltől származó nyomkövető sütik több (más) weboldalon átívelő böngészési szokások nyomon követésére is használhatók, és nem feltétlenül korlátozódnak a weboldalunkra.

Ezt a típusú nyomkövetést nem tudjuk ellenőrizni, ezért javasoljuk, hogy olvassa el az illető harmadik fél adatvédelmi irányelveit. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti, hogy milyen harmadik felek használnak harmadik féltől származó sütiket az ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán.

 

1.      Funkcionális sütik

A funkcionális sütik olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal vagy bizonyos funkciók működését. Az egyik süti például biztosítja, hogy bejelentkezve maradjon a felületen, és ne kelljen minden egyes alkalommal bejelentkeznie, amikor a weboldalon levő hivatkozásokra kattint. Ezeket a sütiket a weboldal meglátogatása vagy a releváns funkciók használata során, hozzájárulás nélkül helyezi el a rendszer.

 

2.     Elemző sütik

Az elemző sütik azt vizsgálják, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezen információk segítségével elemezzük a weboldal használatát, webes statisztikákat generálunk, valamint meghatározzuk a weboldal hibáinak okát. Ezeket az információkat a célközönség és a piac elemzésére, a weboldalon történő navigáció javítására, valamint a hibák korrigálására használjuk.

 

3.     Marketing sütik

Ilyen jellegű sütiket a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalán nem alkalmazunk, az oldalon található térkép szolgáltatás kivétel, mely a Google terméke.

 

4.     Érdeklődési kör sütik

A sütik segítségével lehetőség van arra, hogy elemezzük és nyomon kövessük a szokásait és érdeklődési köreit. Ennek alapján a felhasználó érdeklődési körének leginkább megfelelő hirdetéseket és tartalmakat lehet megjeleníteni, azonban a ONKOPLASZTIKA KFT. ilyen jellegű sütiket sem alkalmaz.

 

5.     Közösségi média sütik

Lehetőséget szeretnénk nyújtani a későbbiekben pácienseinknek weboldal látogatóinknak   arra, hogy a közösségi médián keresztül megosszák tapasztalataikat a ONKOPLASZTIKA KFT. weboldalával, tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek érdekében a weboldalon elhelyezhetünk néhány, különböző közösségi médiákra mutató gombot és lehetőséget. Ezek segítségével az illető közösségi médiaszolgáltatók sütiket helyezhetnek el, amelyek tartalmát később elolvashatnak (harmadik féltől származó sütik).

bottom of page